9 tháng đầu năm, ngân sách Nhà nước bội thu 241 nghìn tỷ đồng

0
69

Theo báo của của Tổng Cục Thống kê vừa công bố, 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2022 đạt 1,327.3 nghìn tỷ đồng, tổng chi ước đạt 1,086.3 nghìn tỷ đồng. Do đó, ngân sách Nhà nước bội thu 241 nghìn tỷ đồng.

Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2022 ước tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 5.4% so với cùng kỳ năm 2021, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 9/2022 ước đạt 94.8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2022 đạt 1,327.3 nghìn tỷ đồng, bằng 94% dự toán năm và tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số khoản thu chính như sau:

– Thu nội địa tháng 9/2022 ước đạt 71.3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2022 đạt 1,045.8 nghìn tỷ đồng, bằng 88.9% dự toán năm và tăng 18.8% so với cùng kỳ năm trước.

– Thu từ dầu thô tháng 9/2022 ước đạt 7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2022 đạt 60.1 nghìn tỷ đồng, gấp 2.1 lần dự toán năm và tăng 103.5% so với cùng kỳ năm trước.

– Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 9/2022 ước đạt 16.5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2022 đạt 216.5 nghìn tỷ đồng, bằng 108.8% dự toán năm và tăng 22.1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 9/2022 ước đạt 132.7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2022 ước đạt 1,086.3 nghìn tỷ đồng, bằng 60.9% dự toán năm và tăng 5.4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên 9 tháng năm 2022 đạt 758.8 nghìn tỷ đồng, bằng 68.3% dự toán năm và tăng 4.6% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 253.1 nghìn tỷ đồng, bằng 48.1% và tăng 15.8%; chi trả nợ lãi 72.6 nghìn tỷ đồng, bằng 70% và giảm 9.1%.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here