Bia Sài Gòn – Miền Trung báo lãi sau thuế 9 tháng vượt mục tiêu cả năm

0
65

Với lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2022 đạt 154 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước, CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung (HOSESMB) đã vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm hơn 11%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2022 của SMB. Đvt: Tỷ đồng

SMB vừa công bố báo cáo tài chính quý 3. Trong đó, Công ty ghi nhận doanh thu thuần quý 3 gần 348 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng 50% nên lợi nhuận gộp tăng mạnh 82%, lên hơn 98.3 tỷ đồng. Qua đó, biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 24.5% lên 28.3%.

Trong kỳ, SMB gần như không ghi nhận doanh thu tài chính. Ngược lại, các chi phí đồng loạt tăng như chi phí bán hàng gấp đôi cùng kỳ, đạt hơn 21 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng 18%, lên hơn 20 tỷ đồng.

Kết quả, SMB báo lãi sau thuế quý 3/2022 tăng 124% so với cùng kỳ, lên gần 45 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty, nguyên nhân chủ yếu do sản lượng kỳ này tăng; giá vật tư 9 tháng đầu năm tăng chậm hơn giá dự kiến và việc quản lý tốt định mức chi phí làm lợi nhuận quý 3/2022 tăng so cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng năm 2022, SMB ghi nhận doanh thu thuần hơn 1,030 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 154 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 58% so với cùng kỳ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, SMB đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần đạt 1,299 tỷ đồng, gấp 2.1 lần thực hiện năm 2021. Tuy nhiên, Công ty dự kiến lợi nhuận trước thuế giảm 27%, còn 138 tỷ đồng.

So với kế hoạch đề ra, SMB thực hiện hơn 79% chỉ tiêu doanh thu; song đã vượt mục tiêu lợi nhuận năm hơn 11%.

Cân đối kế toán của SMB tại ngày 30/09/2022. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Tại thời điểm 30/09/2022, SMB có tổng tài sản gần 1,021 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 49%, còn hơn 22.8 tỷ đồng; các khoản thu ngắn hạn giảm 27%, còn hơn 25.6 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 328 tỷ đồng, tăng gần 53%.

Hàng tồn kho tăng 12% so với đầu năm, ở mức 210.5 tỷ đồng. Trong đó, nguyên liệu, vật liệu chiếm 48%, đạt gần 101 tỷ đồng, dự phòng gần 357 triệu đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả còn 442 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm; riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn còn hơn 72 tỷ đồng, giảm 6%.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here