Biên lợi nhuận gộp giảm, lãi ròng quý 3 của QNS đi lùi 9%

0
91

Dù doanh thu các mảng kinh doanh chính như đường, sữa đậu nành tăng nhưng do biên lợi nhuận gộp giảm cũng như các chi phí hoạt động tăng cao khiến CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) chỉ thu về gần 317 tỷ đồng lãi ròng trong quý 3/2022, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng năm 2022 của QNS. Đvt: Tỷ đồng

Quý 3, QNS ghi nhận doanh thu thuần gần 2,300 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng nhiều hơn mức tăng doanh thu khiến biên lợi nhuận gộp giảm từ 34% xuống còn 32%. Lợi nhuận gộp đạt gần 734 tỷ đồng, tăng 2%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 24%, lên gần 45 tỷ đồng, nhờ tăng lãi tiền gửi, tiền cho vay. Chi phí tài chính tăng 34%, đạt gần 20 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 12% và 20%, lên hơn 318 tỷ đồng và gần 77 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty ghi lỗ hơn 300 triệu đồng khoản thu nhập khác, cùng kỳ thu về 4.4 tỷ đồng, do không còn khoản thu nhập thanh lý vật tư, tài sản cố định.

Kết quả, lãi ròng quý 3 của QNS giảm 9% so với cùng kỳ, còn gần 317 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần 6,311 tỷ đồng, tăng 9% và lợi nhuận ròng gần 858 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với cùng kỳ.

Bóc tách cơ cấu doanh thu, trong cả 3 mảng kinh doanh, mảng sữa đậu nành chiếm 54% doanh thu; mang về 3,390 tỷ đồng doanh thu (+5%) và lãi gôp đạt gần 1,416 tỷ đồng (+6%).

Cơ cấu doanh thu các hoạt động của QNS trong 9 tháng đầu năm 2022

Nguồn: VietstockFinance

Mảng kinh doanh sản phẩm đường chiếm 23% doanh thu, song biên lãi gộp thu hẹp từ 21% xuống còn 16.5%, nên Công ty chỉ thu về gần 240 tỷ đồng lãi gộp từ mảng này, đóng góp 13% cơ cấu lợi nhuận gộp hợp nhất.

Doanh thu từ công ty con Thành Phát (kinh doanh các sản phẩm nước giải khát, bia và tiêu thụ sản phẩm đường) chiếm 17%, thu được 1,085 tỷ đồng (+21%) và hơn 30 tỷ đồng lãi gộp (+13%); còn lại là doanh thu khác.

Năm 2022, QNS đề ra mục tiêu đem về 8,000 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 6% so với năm trước. Tuy nhiên, lãi sau thuế giảm 20%, xuống còn 1,008 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty thực hiện được hơn 85% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tình hình kinh doanh của QNS qua các năm từ 2015-2022. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Tính tới 30/09/2022, tổng tài sản của QNS đạt hơn 9,421 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 3,752 tỷ đồng (chiếm 40%); tài sản cố định hơn 3,932 tỷ đồng (chiếm 42%); hàng tồn kho với gần 834 tỷ đồng (chiếm 9%).

Trong kỳ, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh 61%, còn gần 69 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 35% (đạt hơn 521 tỷ đồng); chi phí trả trước dài hạn gần 212 tỷ đồng (giảm 3%).

Cuối kỳ, hàng tồn kho tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Theo thuyết minh, Công ty tăng thành phẩm từ 132 tỷ đồng lên 554 tỷ đồng (gấp 4.2 lần); ngược lại, giảm nguyên liệu, vật liệu từ 581 tỷ đồng về gần 240 tỷ đồng (tương ứng giảm 59%). Ngoài ra, Công ty không còn trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (đầu năm dự phòng gần 1.6 tỷ đồng).

Mặt khác, chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 64 tỷ đồng, tăng 37%, chủ yếu do tăng chi phí cho các công trình khác lên hơn 51 tỷ đồng (gấp 6.7 lần), dù kỳ này không còn ghi nhận 263 triệu đồng chi phí mở rộng Nhà máy Đường An Khê 18,000 TM và  20 tỷ đồng chi phí cho dự án đường tinh lện RE.

Xét về nợ vay, tính tới cuối quý 3/2022, nợ phải trả của QNS còn hơn 2,385 tỷ đồng, giảm 14%. Chiếm chủ yếu là vay nợ thuê ngắn hạn với hơn 1,185 tỷ đồng (giảm 42%), phải trả người bán ngắn hạn gần 258 tỷ đồng (giảm 29%).

Đáng chú ý, thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước tăng vọt lên gần 356 tỷ đồng, gấp 5.8 lần đầu năm; chi phí phải trả ngắn hạn gấp gần 50 lần, đạt gần 186 tỷ đồng, do Công ty trích trước chi phí bán hàng (hơn 179 tỷ đồng).

Ngoài ra, Công ty trích lập dự phòng phải trả ngắn hạn hơn 45 tỷ đồng, bao gồm dự phòng chi phí thu, mua vùng nguyên liệu hơn 8.2 tỷ đồng, dự phòng sửa chữa lớn hơn 37 tỷ đồng.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here