Cảng Cam Ranh: Lãi ròng quý 3 giảm 83%

0
73

Theo BCTC hợp nhất vừa công bố, CTCP Cảng Cam Ranh (HNXCCR) báo lãi ròng quý 3 giảm 83% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 1.85 tỷ đồng.

Quý 3, doanh thu thuần của CCR giảm 27% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn hơn 40 tỷ đồng. Trong kỳ không phát sinh các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hoặc hàng bán bị trả lại. Giá vốn hàng bán xấp xỉ cùng kỳ (31.8 tỷ đồng), do đó lợi nhuận gộp giảm 63%, chỉ còn 8.4 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 41.57% kỳ trước xuống còn 20.9%

Kết quả, CCR báo lãi ròng quý 3 chỉ còn 1.85 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, CCR thu được gần 111 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 32% so với cùng kỳ. Lãi ròng giảm 70%, chỉ còn 10.7 tỷ đồng.

So với mục tiêu doanh thu 150 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 34.5 tỷ đồng đặt ra cho năm 2022, CCR đã thực hiện được 74% chỉ tiêu doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2022 của CCR. Đvt: Tỷ đồng

Tính đến 30/09/2022, tổng tài sản của CCR giảm 8% so với đầu năm, còn gần 302 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 20%, chỉ còn hơn 13.5 tỷ đồng, hàng tồn kho còn 1.13 tỷ đồng, giảm nhẹ 8%.

Nợ phải trả tăng nhẹ 5% so với đầu năm, lên 25.8 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn tăng 13% thì nợ dài hạn giảm 35%.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here