Giá vốn tăng mạnh bào mòn lợi nhuận quý 3 của KTC

0
73

CTCP Thương mại Kiên Giang (UPCoM: KTC) vừa công bố BCTC quý 3/2022. Kỳ này, giá vốn hàng bán chiếm hơn 97% doanh thu nên Công ty ghi lỗ sau thuế hơn 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 2.5 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của KTC. Đvt: Tỷ đồng

Quý 3, KTC đạt gần 1,393 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 26% so với cùng kỳ. Song, giá vốn hàng bán lại tăng 29%, chiếm hơn 97% doanh thu thuần, nên lợi nhuận gộp bị kèo lùi 34%, còn 34.7 tỷ đồng.​

Ở mảng hoạt động tài chính, doanh thu đạt 5.5 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ, do lỗ chênh lệch tỷ giá. Chi phí tài chính cũng giảm 45%, còn hơn 5 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm hơn 4.3 tỷ đồng.

Về các khoản chi phí, chi phí bán hàng giảm 21% so với cùng kỳ, còn hơn 34 tỷ đồng, do Công ty giảm chi phí xuất khẩu, vận chuyển bốc xếp… Ngược lại, chi phí quản lý tăng 26%, lên gần 10 tỷ đồng.

Sau cùng, KTC lỗ sau thuế hơn 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi sau thuế 2.5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của KTC đạt 4,770 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt gần 15 tỷ đồng, giảm 33%.

Năm 2022, KTC đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt gần 6,956 tỷ đồng, tăng 29% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế dự kiến gần 42 tỷ đồng, tăng đến 69%. Kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty mới thực hiện gần 36% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới 30/09/2022, tổng tài sản của KTC tăng 6% so với đầu năm, lên 1,350  tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là hàng tồn kho hơn 567 tỷ đồng, chiếm 42% tổng tài sản; dự phòng phải thu dài hơn 314 tỷ đồng, chiếm 23%; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 207 tỷ đồng, chiếm 15% và các tài sản khác.

Nợ phải trả tới cuối kỳ đạt hơn 937 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, phần lớn là vay nợ thuê ngắn hạn với gần 722 tỷ đồng, tăng 4%.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here