Lãi ròng quý 3 của May 10 tăng 57%

0
120

Kết thúc 9 tháng năm 2022, Tổng Công ty May 10 – CTCP (UPCoM: M10) cán mốc doanh thu gần 3,465 tỷ đồng (tăng 43% so với cùng kỳ) và đạt gần 92 tỷ đồng lãi trước thuế (tăng 53%), lần lượt thực hiện 91% mục tiêu doanh thu và 76.5% kế hoạch lợi nhuận năm. 

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng năm 2022 của M10. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Quý 3, M10 ghi nhận doanh thu thuần 1,382 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng nhanh hơn (41%), khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 10.1% xuống 8.7%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt, đạt 32.3 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ, chủ yếu đến từ lãi chênh lệch tỷ giá. Chi phí tài chính cũng tăng mạnh tương tự, lên gần 28 tỷ đồng (gấp 2.7 lần).

Các chi phí khác như chi phí bán hàng, chi phí quản lý tăng lần lượt 6% (đạt hơn 42.8 tỷ đồng) và 24% (đạt gần 52 tỷ đồng).

Kết quả, M10 lãi ròng gần 25 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, M10 thu về 3,464 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 43% so với cùng kỳ và lãi ròng hơn 75 tỷ đồng, tăng 51%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào tháng 4/2022, Công ty đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 3,800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng đầu năm, May 10 thực hiện được 91% mục tiêu tổng doanh thu và 76.5% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của M10 tại ngày 30/09/2022 gần 2,339 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Phần tăng đến từ khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 348 tỷ đồng (cao gấp hơn 9 lần đầu năm), chiếm chủ yếu là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn (342 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 11%, lên gần 580 tỷ đồng, phần lớn là phải thu ngắn hạn của khách hàng với hơn 524 tỷ đồng.

Tại cuối tháng 9, hàng tồn kho đạt hơn 750 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm, trong đó nguyên vật liệu và thành phẩm hơn 564 tỷ đồng (chiếm gần 75% tỷ trọng). Ngoài ra, Công ty giảm trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho còn hơn 8 tỷ đồng (giảm 45%).

Hàng tồn kho tính đến 30/09/2022 của M10

Nguồn: M10

Điểm nhấn khác là chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm hơn 99%, còn gần 388 triệu đồng – so với 71 tỷ đồng đầu năm. Nguyên nhân là Công ty đã hoàn thiện các dự án xây dựng dở dang từ đầu năm như dự án mở rộng năng lực sản xuất XN May Bỉm (hơn 39 tỷ đồng); dự án mở rộng xí nghiệp may Hưng Hà (hơn 28 tỷ đồng)…

Nợ phải trả tại thời điểm này hơn 1,897 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm, gấp 4.3 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 21%, lên gần 1,694 tỷ đồng; nợ dài hạn hơn 203 tỷ đồng, tăng 84%.

Điểm nhấn đến từ vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 614 tỷ đồng (tăng gần 81%); vay nợ thuê dài hạn gần 171 tỷ đồng (gấp 2.5 lần); phải trả người lao động hơn 326 tỷ đồng (tăng 16%); chi phí phải trả ngắn hạn hơn 30 tỷ đồng (gấp gần 114 lần). Ngược lại, khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm 16%, còn gần 582 tỷ đồng.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here