Mô hình Dupont trong phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp

0
83

Mô hình Dupont là gì?

Mô hình Dupont hay Dupont Analysis là kỹ thuật được sử dụng để phân tích khả năng sinh lời của một doanh nghiệp thông qua phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tài chính. Từ đó giúp nhà đầu tư có thể phát hiện ra những nhân tố đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích theo một trình tự nhất định. Mô hình Dupont được thiết lập từ ROE – tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu.

ROE (Return On Equity) là tỷ suất lợi tức trên vốn chủ sở hữu. Đây là chỉ số đo lường khả năng sinh lời của một khoản đầu tư trên mỗi đồng vốn bỏ ra. Từ đó giúp đo lường khả năng sử dụng vốn hiệu quả của công ty. ROE là một chỉ số quan trọng được dùng để lựa chọn cổ phiếu tiềm năng. Bởi trong dài hạn, giá trị cổ đông nhận được phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Theo mô hình Dupont, ROE được phân tích thành một chuỗi các chỉ số tài chính, từ đó đánh giá những yếu tố riêng biệt ảnh hưởng tới chỉ số ROE của công ty.

Mô hình Dupont

Cong Thuc Tinh Dupont

Dựa vào mô hình Dupont, ta thấy rằng có 03 yếu tố có thể làm thay đổi chỉ số ROE doanh nghiệp:

Tỷ suất lợi nhuận ròng

Tỷ suất lợi nhuận ròng = LNST/ Doanh thu  

Tỷ suất lợi nhuận ròng cho thấy doanh nghiệp có thể thu được bao nhiêu lợi nhuận từ một đồng doanh thu. Chỉ số này tăng chứng tỏ doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả và có lợi thế nhất định, có thể tăng giá bán hoặc tiết giảm chi phí trên một đơn vị sản phẩm.

Vòng quay tài sản

Vòng quay tài sản = Doanh thu/ Tổng tài sản

Vòng quay tài sản là thước đo khái quát nhất về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Vòng quay tài sản tăng, cho thấy doanh nghiệp đang tạo ra được nhiều doanh thu hơn từ tài sản sẵn có.

Đòn bẩy tài chính

Đòn bẩy tài chính = Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu bình quân

Đòn bẩy tài chính thể hiện mối quan hệ giữa tổng tài sản và nguồn vốn sẵn có của doanh nghiệp. Đòn bẩy tài chính tăng, chứng tỏ doanh nghiệp đang vay vốn bên ngoài nhiều hơn để sản xuất kinh doanh.

Ví dụ: khi áp dụng mô hình Dupont với Công ty cổ phần FPT trong giai đoạn 9 tháng đầu năm 2021, ta có:

ROE = (Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu) x (Doanh thu/Tổng tài sản) x (Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu bình quân)

= 378624953 x 24953139700 x 13970060112 (Đơn vị: Tỷ đồng)

= 0,152 x 0,179 x 2,324

Những con số này của Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel là 0,016, 1,073, 3,729. Ta thấy tỷ suất lợi nhuận ròng của FPT cao hơn so với Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel còn tỉ lệ vòng quay tổng tài sản của FPT lại thấp hơn của Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel.

Sử dụng mô hình Dupont, nhà đầu tư có thể hiểu rõ bản chất sự biến động của chỉ số ROE cũng như dự đoán chính xác hơn chỉ số này trong các năm tiếp theo. Mô hình Dupont cũng giúp các nhà quản lý có thể đưa ra các chính sách nhằm nâng cao tỷ suất sinh lời thông qua nâng cao đòn bẩy tài chính, hiệu quả sử dụng vốn, tăng doanh thu, giảm chi phí…

Nguồn: Tổng hợp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here