Rành mạch hóa việc giải quyết các mâu thuẫn về giao dịch chứng khoán

0
1275
  • Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quy định Hòa giải tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán tại HNX.
  • Quy định hòa giải tranh chấp mới ban hà­­­nh xác định những tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán do Thành viên giao dịch đề nghị nhưng đang được cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận thì không thuộc phạm vi giải quyết của HNX.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-SGDHN về Quy định Hòa giải tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán tại HNX.

Quy định này thay chế cho Quy định Hòa giải tranh chấp được ban hành trước đó theo Quyết định số 594/QĐ-SGDHN ngày 02/11/2011.

Quy định mới đã bổ sung nhiều nội dung liên quan đến hòa giải tranh chấp về giao dịch chứng khoán tại HNX.

Việc ban hành Quy định hòa giải tranh chấp mới này nhằm phù hợp với các quy định mới ban hành tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội như Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy chế thành viên giao dịch trên các thị trường của HNX và Quy chế giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Quy định hòa giải tranh chấp mới ban hà­­­nh xác định: Những tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán do Thành viên giao dịch đề nghị nhưng đang được cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận thì không thuộc phạm vi giải quyết của HNX.

Do đó, quy định mới đã bổ sung cam kết của Thành viên giao dịch đối với những tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán thì Thành viên giao dịch chỉ đề nghị HNX làm trung gian hòa giải, không yêu cầu cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận và xử lý nhằm đảm bảo hồ sơ xử lý thuộc phạm vi giải quyết của HNX.

Quy định mới này cũng bổ sung quy định về tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng hòa giải.

Theo đó, Hội đồng hòa giải do Tổng Giám đốc HNX quyết định thành lập, có nhiệm vụ xác định xem tranh chấp đó có thuộc phạm vi hòa giải của HNX không, trong trường hợp thuộc phạm vi giải quyết của HNX thì HNX sẽ tổ chức hòa giải theo quy định.

Chủ tịch Hội đồng hòa giải là lãnh đạo HNX phụ trách phòng nghiệp vụ liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán có tranh chấp và 2 Phó Chủ tịch là lãnh đạo phòng Quản lý Thành viên và Lãnh đạo phòng nghiệp vụ liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán có tranh chấp.

Nguồn: NDH

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here