Sáu nhóm chỉ số tài chính quan trọng trong đánh giá doanh nghiệp (P2)

0
107

NHÓM CHỈ SỐ CƠ CẤU NGUỒN VỐN VÀ CƠ CẤU TÀI SẢN

Trong bài viết phần 1, Pinetree đã phân tích nhóm chỉ số đánh giá giá trị thị trường của cổ phiếu doanh nghiệp. Trong bài viết này Pinetree sẽ phân tích nhóm chỉ số phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. Dựa vào các số liệu trong bảng cân đối kế toán, nhà đầu tư có thể đánh giá chất lượng tài sản và quy mô nguồn vốn cũng như khả năng sử dụng vốn từ các nguồn khác nhau của doanh nghiệp.

Khái niệm cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản

Cơ cấu nguồn vốn hay cơ cấu vốn: phản ánh tỷ trọng của từng bộ phận nguồn vốn chiếm trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Cơ cấu tài sản phản ánh tỷ trọng của từng bộ phận tài sản chiếm trong tổng số tài sản hiện có của doanh nghiệp.

Cơ cấu nguồn vốn

  • Hệ số nợ

Hệ số nợ = Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn

Chỉ số trên cho biết nợ phải trả chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng tài sản của doanh nghiệp hay trong tài sản của doanh nghiệp bao nhiêu phần trăm được hình thành bằng nguồn nợ phải trả.

  • Hệ số vốn chủ sở hữu

Hệ số vốn chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn

Hệ số này phản ánh vốn chủ sở hữu chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp

Ý nghĩa của phân tích cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp: Hệ số nợ và hệ số vốn chủ sở hữu sẽ cho thấy mức độ độc lập tài chính, mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính hay rủi ro tài chính mà doanh nghiệp sẽ gặp phải. Nhìn vào cơ cấu nguồn vốn, nhà đầu tư sẽ đánh giá được mức độ rủi ro khi đầu tư vào doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng tới quyết định đầu tư.

  • Hệ số cơ cấu tài sản

Tỷ lệ đầu tư tài sản ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản

Tỷ lệ đầu tư tài sản dài hạn = Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản

Trong đó tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp bao gồm: Tiền và các khoản tương đương tiền, Đầu tư tài chính ngắn hạn, Phải thu ngắn hạn, Hàng tồn kho, Tài sản ngắn hạn khác.Tài sản dài hạn của doanh nghiệp bao gồm: Phải thu dài hạn, Tài sản cố định, Bất động sản đầu tư, Tài sản dở dang dài hạn, Đầu tư tài chính dài hạn, Tài sản dài hạn khác.

Ý nghĩa của phân tích hệ số cơ cấu tài sản: Hệ số cơ cấu tài sản phản ánh mức độ đầu tư vào các loại tài sản, từ đó đánh giá mức độ hợp lý của việc đầu tư tài sản trong doanh nghiệp.

Nguồn: Tổng hợp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here