Tìm hiểu về báo cáo lưu chuyển tiền tệ

0
69

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp bao gồm:

Trong đó, báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash flow statement) cung cấp thông tin về việc luân chuyển tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển) trong một khoảng thời gian nhất định.

Hay nói cách khác, báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp phản ánh tình trạng đầu vào và đầu ra của các dòng tiền trong doanh nghiệp.

Ba hoạt động trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Hoạt động kinh doanh Hoạt động đầu tư Hoạt động tài chính
Bao gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. Bao gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư, mua bán hoặc thanh lý các tài sản cố định hay các khoản đầu tư tài chính dài hạn. Bao gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động huy động vốn từ chủ nợ và chủ sở hữu, hay hoàn trả vốn cho chủ nợ, mua lại cổ phần, chia lãi cho nhà đầu tư, chia cổ tức cho cổ đông của doanh nghiệp.
Dòng tiền vào: Thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác, thu khác (bao gồm toàn bộ tiền thu từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Dòng tiền ra: Tiền chi cho nhà cung cấp, tiền chi cho người lao động, khấu hao, lãi vay, thuế TNDN, chi khác cho hoạt động kinh doanh.
Dòng tiền vào: Thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản; thu hồi từ việc cho vay, đầu tư vốn góp; lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia.
Dòng tiền ra: Chi để mua sắm, xây dựng tài sản, bất động sản; chi cho vay, đầu tư vốn góp vào đơn vị khác
Dòng tiền vào: Thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp, thu từ đi vay.
Dòng tiền ra: Chi trả vốn góp, mua cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành, chi trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính, chia cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Đọc hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dòng tiền từ các hoạt động của doanh nghiệp được phân làm hai loại: Dòng tiền vào (+) và dòng tiền ra (-)

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

Đối với lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh, ta có công thức:

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh = Dòng tiền vào – Dòng tiền ra

Có hai trường hợp như sau:

  • Nếu dòng tiền vào – Dòng tiền ra > 0 => Doanh nghiệp hoạt động tốt.
  • Nếu dòng tiền vào – Dòng tiền ra < 0 => Doanh nghiệp có nguy cơ lâm vào tình trạng thiếu tiền (hay còn gọi là kiệt quệ tài chính). Nếu không có biện pháp tháo gỡ kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng phá sản hay giải thể.

Lưu ý:

Khấu hao ở dòng tiền ra về bản chất không làm tăng giảm tiền hiện có của doanh nghiệp. Nó là khoản chi phí phân bổ dần vào trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoạt động kinh doanh thường diễn ra thường xuyên, liên tục vì vậy mà nghiệp vụ của hoạt động này tương đối nhiều, phức tạp. Về cơ bản thì số liệu trong hoạt động kinh doanh sẽ phản ánh tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhưng trong một số trường hợp, số liệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh này bị làm giả sẽ khó nhận biết và khi đó cần có cái nhìn tổng quan về số liệu trên toàn bộ báo cáo để đưa ra những ý kiến, giả định cho phù hợp.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

Hoạt động đầu tư không phải lúc nào cũng diễn ra thường xuyên trong doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp xây lắp hoặc sản xuất, hoạt động này dễ nhận biết bởi việc đầu tư trang thiết bị, máy móc, công trình, hạng mục công trình thường có giá trị lớn.

Các máy móc trang thiết bị được coi là tài sản cố định nằm trong hoạt động đầu tư đều phải thỏa mãn điều kiện quy định về việc ghi nhận tài sản cố định: Có giá trị lớn và chắc chắn mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

Về cơ bản lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính sẽ phản ánh việc thay đổi về quy mô, kết cấu vốn của chủ sở hữu, các khoản nợ của doanh nghiệp. Từ đó sẽ hiểu quy mô doanh nghiệp, định hướng kinh doanh (vay nợ hay không vay, vay nhiều hay vay ít).

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một phần quan trọng của báo cáo tài chính. Từ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chúng ta sẽ biết nguồn hình thành dòng tiền và việc chi tiêu chúng ra sao? Từ đó, sẽ có sự điều chỉnh phù hợp và kịp thời để dòng tiền không bị gián đoạn, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  Hy vọng bài viết trên có thể giúp ích nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận báo cáo lưu chuyển tiền tệ của một doanh nghiệp.

Nguồn: Tổng hợp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here