Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2020 có thể tới giảm 51%

0
316

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, UPCoM: VBB), Ngân hàng đưa ra 3 kịch bản kế hoạch cho năm 2020. Đồng thời Vietbank cũng dự kiến tăng vốn điều lệ và muốn niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE trong năm nay.
Ở kế hoạch kinh doanh tối thiểu, theo chỉ đạo của NHNN, mức dư nợ tín dụng trong năm 2020 của Vietbank tối đa là 44,908 tỷ đồng, Ngân hàng đặt mục tiêu lãi trước thuế 300 tỷ đồng, giảm 51% so với thực hiện năm 2019.

Ngân hàng đặt mục tiêu tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 44,908 tỷ đồng và tổng huy động vốn (gồm giấy tờ có giá) đạt 59,760 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và tăng 15%. Tổng tài sản được Vietbank dự kiến đạt 79,289 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2019.

Về kế hoạch thực hiện năm 2020, trong điều kiện được NHNN điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, giảm 10% so với thực hiện năm 2019.

Tổng dư nợ cho vay khách hàng và tổng huy động vốn (gồm giấy tờ có giá) được Ngân hàng dự kiến đạt 47,057 tỷ đồng và 62,359 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 20% so với thực hiện năm 2019. Mục tiêu tổng tài sản đạt 82,736 tỷ đồng, tăng 20% so với kết quả năm 2019.

Xét đến kế hoạch phấn đấu năm 2020, cũng trong điều kiện được NHNN điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, Vietbank kỳ vọng lợi nhuận trước thuế 2020 ở mức 613 tỷ đồng, bằng với kết quả đạt được của năm 2019.
Xét đến kế hoạch phấn đấu năm 2020, cũng trong điều kiện được NHNN điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, Vietbank kỳ vọng lợi nhuận trước thuế 2020 ở mức 613 tỷ đồng, bằng với kết quả đạt được của năm 2019.

Mục tiêu tổng dư nợ cho vay khách hàng và tổng huy động vốn (gồm giấy tờ có giá) theo kế hoạch phấn đấu được dự kiến tăng 22% và 25% so với thực hiện năm 2019, lên mức 50,000 tỷ đồng và 65,000 tỷ đồng.

Tăng vốn điều lệ và niêm yết chứng khoán

Tại Đại hội, HĐQT Vietbank sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm gần 629 tỷ đồng, tương đương tăng 15% so với cuối năm 2019 bằng việc phát hành 62.87 triệu cổ phiếu trả tức cho cổ đông hiện hữu. Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ được lấy từ lợi nhuận giữ lại của năm 2017-2019 với số tiền gần 629 tỷ đồng.

Theo Vietbank, trước khi hoàn tất triển khai phương án tăng vốn điều lệ Vietbank từ 4,190 tỷ đồng lên mức 4,819 tỷ đồng thì Ngân hàng phải xử lý xong trái phiếu đặc biệt bán nợ cho VAMC.

Cùng với kế hoạch tăng vốn, HĐQT Vietbank cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trong đó, Ngân hàng đưa ra số liệu chứng minh đã đáp ứng điều kiện niêm yết trên sàn HOSE.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here